Beretning 2017

Formandens beretning

Året der gik

2017

På en måde har det været nemt at være Lokalråd i 2017, for udviklingen er blevet drevet frem af de overordnede udviklingsplaner for vores område: Vi er som område begunstiget af at være udvalgt som et område med udviklingspotentiale og et område, som Faaborg-Midtfyn Kommune har tænkt sig at investere i. Så vi har set det som vores primære opgave at få mest mulig indflydelse på planerne for området og sørge for at borgerne hele tiden bliver taget med på råd i videst muligt omfang.

Det har betydet, at vi som Lokalråd har deltaget i de mange forskellige borgermøder, som kommunen i årets løb har afholdt i forbindelse med præsentation af planerne for henholdsvis området omkring Polymeren og det nye udbygningsområde syd for Vindinge Å. Senest har vi også deltaget i Café Stiftens arrangement på Polymeren, hvor vi sad i panelet sammen med borgmesteren, formanden for Teknisk udvalg og en repræsentant for Polymeren. Her blev udviklingsplanerne endnu en gang fremlagt, og vi deltog i den efterfølgende debat. Vi tror på, at kommunen virkelig ønsker at inddrage Lokalrådet og borgerne, og vi stiller gerne op og forsøger at påvirke udviklingen og sørge for, at hele byen blir tænkt med, så der ikke kun er fokus på området omkring Polymeren. 

Udover at være passagerer på udviklingstoget, der allerede kører i fuld fart med Faaborg Midtfyn kommune som lokomotiv, varetager Lokalrådet også nogle selvstændige driftsopgaver. Disse har i årets løb bestået af:

-Vores månedlige bestyrelsesmøder. -I lighed med sidste år, har vi også haft 2 åbne møder, hvor vi har inviteret borgerne indenfor, og hvor der hver gang er dukket enkelte borgere op, som har villet i dialog med os. 

-Vi har afholdt halvårlige møder med kommunens trafikafdeling, hvor vi har fremført  forslag til forbedring af de trafikale forhold, -bedre tilkørselsmuligheder til motorvejen, skiltning, fartbegrænsning, sikring af cyklister og ikke mindst den nye cykelsti fra Degnemarken til åstien, som endelig er blevet en realitet. Vi har desuden deltaget i åbningen af den nye supercykelsti her i februar. -Og så ser det ud til at vores kamp for en udvidelse af pendlerpladsen endelig er ved at bære frugt. Pladsen bliver udvidet i løbet af 2018 

-Vi har afholdt møder med Planafdelingen vedr. skiltningen ved Møllehøj, og fået lovning på at de nye skilte kommer op her i foråret.

-Vi har deltaget i egnsmøder i Fynslands regi og i møder omkring forsamlingshusene i forstadsbåndet, og indgået i klyngesamarbejdet omkring  Tarup-Davinde.

-Vi har indsamlet materialer til velkomstpakker til nye borgere, og sørget for at de har kunnet afhente dem hernede på Husmandsstedet. Vi har også deltaget i 2 velkomstmøder for nye borgere, som begge har været meget velbesøgte, og så har vi deltaget i et større dialogmøde omkring netop velkomstmøderne i hele kommunen.

-Vi har afholdt et stort vælgermøde med over 100 deltagere og næsten samtlige politiske partier repræsnteret herinde i loen op til kommunalvalget i efteråret med rød og blå kage sponseret af  Morten Bager 

-Vores Prøv-selv pulje, hvor man kan søge max 2.000 kr til et sjovt projekt til glæde for byen, har modtaget ansøgninger, og der er blevet uddelt penge til 2 børne- borde/bænkesæt til dagplejen, grus til petanquebanen hos SNIF og tilskud til græskar til halloweenfesten. Det er planen at Puljen fortsætter, så der fortsat er adgang til hurtige og ubureaukratiske midler, som kan søges af både børn og voksne, der pludselig får en god idé.

-Som sædvanligt har vi også i år sørget for opsætning (-og nedtagning) af julelys, og fordi vi har investeret i nye LED-lys til kæderne, har lysene været betydeligt mere driftssikre i år. Driften er igen i år sponseret af Skjødt Transport. Det siger vi mange tak for! Lysene er virkelig et plus for byen, og vi får mange positive tilkendegivelser fra borgerne. Derfor har vi også planer om at udvide juletræsbestanden næste år ved at opsætte nogle flere juletræsstativer med lyskæder længere oppe på Stationsvej.

I 2017 valgte vi at indgå i borgerbudgettet og deltage i uddelingen af disse midler. Der har dog kun været en enkelt borgeransøgning, og det er på nuværende tidspunkt stadig uafklaret, om den bliver godkendt af Faaborg-Midtfyn Kommune, så det har for vores vedkommende desværre ikke været den store succes.

Til gengæld har vi søgt og fået 10.000 kr. fra Landdistriktspuljen. Disse har vi sammen med egne midler brugt til det flotte vikingeskib, som netop er blevet etableret på det grønne område, som vi i daglig tale kalder Hyde park. Vi syntes, at der skulle være noget at gå over den smukke bro efter, og da lokalhistorisk forening kunne berette at stedet i tidernes morgen havde været en lille havn, hvor skibene lagde til, syntes vi, at det var oplagt at genetablere denne historie.

Fra starten af året havde vi et hovedfokuspunkt, som vi besluttede at arbejde på at realisere, men det har desværre vist sig at være sværere end som så. Vi ville så gerne have etableret nogle infoskærme rundt om i byen, da vi synes, det ville være en gevinst for byen at kunne informere omkring alt det, der foregår i byen, på denne måde. Det ville både være en måde at få information ud på, og det ville samtidig give mulighed for borgerne til at involvere sig der, hvor de havde en særlig interesse. Derfor satsede vi hårdt på dette projekt, men vi er desværre løbet ind i mange uforudsete problemer både af juridisk og økonomisk art. Men som I vil se, når vi fremlægger regnskabet, så har vi stadig en del penge på kontoen, og det skyldes altså, at infoskærmsprojektet er ret dyrt, og da vi stadig tror på det, har vi reserveret et forholdsvis stort beløb til dette projekt.

Vi håber, at mange borgere fortsat vil tage del i den spændende udvikling vores by er inde i, og at Lokalrådet fortsat vil blive brugt som inspirator og samarbejdspartner og som bindeled mellem borgere og kommune, -kom gerne med indspark. Det er sådan vi gerne vil bruges. 

Susanne Berner

Formand for Årslev-Sdr.Nærå Lokalråd