Beretning 2016

Beretning for Årslev-Sdr. Nærå Lokalråd 2016

Fremlagt på årsmødet d. 29. marts 2017

 

2016 var året hvor åstien endelig blev asfalteret. Dette har været en af lokalrådets mærkesager igennem snart mange år, og det er vi meget glade for, og det har vi også indtryk af, at rigtig mange borgere er. Den bliver ihvertfald flittigt brugt. Desværre er den ikke gjort helt færdig, idet den ender oppe ved Møllegårdsvænget i en stor mudderpøl, når det har regnet kraftigt, og lysene stopper også deroppe, hvilket bevirker, at de mindre børn ikke er helt trygge ved at benytte den. Vi har presset på for en løsning på dette problem samt på en bedre skiltning oppe på Kirkevej, hvor cyklisterne skal krydse vejen og håber stadig, at der ikke skal gå lige sålænge med dette, som det har taget at få asfalt på stien.

Og nu vi er ved stierne, så har lokalrådet også længe presset på for en sti, der kan forbinde åstien med det nye boligbygggeri på Møllehøjvej, og denne sti er heldigvis også ved at være en realitet. Vi havde gerne set, at stiføringen var blevet lidt sydligere, end der, hvor den er endt med at komme, men vi har valgt at nikke ja til en linieføring der går ad Degnemarken og videre over præstegårdsjorden, langs med bopldbanerne og ned til åstien. Dette har vi gjort, fordi der var for mange problemer med en sydligere stiføring, og vi ville ikke risikere, at projektet endnu en gang blev sparket til hjørne.  Denne sti bliver, efter hvad vi er blevet lovet, anlagt senere på året. Cykelstier, som kan forbinde byen på kryds og tværs vil fortsat være en af vores mærkesager.

Af øvrige sager kan vi nævne oprensning og forskønnelse af gadekærene, som vi har presset på for, og her er sagen endt med, at vi er kommet på en liste over kommunale gadekær, som i tur og orden skal renses, men desværre står vi lidt langt nede på listen. Den prioritering har vi ingen indflydelse på, men i og med at vi har ansøgt, er vi med i puljen, så vi må væbne os med tålmodighed, hvad det angår.

I efteråret afholdt vi vores årlige møde med byens foreninger. Det er svært at samle alle. Byens øvrige foreninger er jo som lokalrådet drevet af frivillige, og alle må prioritere kræfterne. Vi synes dog stadig, at det giver mening at samle så mange som muligt, og også på dette års møde fik vi gode input fra de fremmødte foreninger og var enige om, at vi skulle samarbejde så meget tiden og kræfterne rakte til. Især kan vi alle have brug for at få delt informationer om vores forskellige arrangementer, så vi i højere grad kan bidrage til hinandens aktiviteter og få et samarbejde op at stå på kryds og tværs. Lokalrådet har i den forbindelse arbejdet videre med en plan om at få opsat nogle informationsskærme en 5-6 centrale steder i byen, hvor såvel foreninger som kommunen løbende kunne orientere om forskellige tiltag og aktiviteter. Desuden arbejder vi fortsat med at udbrede kendskabet til www.årslev.info portalen, som er et fremragende gratis tilbud, hvor vi kunne koordinere, så vi ikke får lagt vores forskellige arrangementer oven i hinanden, hvis vi vel at mærke fik alle til at bruge den. Et medlem af lokalrådets bestyrelse har i årets løb arbejdet ihærdigt på at udbrede kendskabet til portalen gennem kontakt med diverse foreninger.

Og så blev det jul, og som mange måske har bemærket, er julelysene blevet flyttet fra træerne og ned på nogle fine juletræer, som lokalrådet har fået fremstillet. Der var for mange problemer med at have lyskæderne fastgjort på grenene, og et medlem af bestyrelsen fik derfor den gode idé at tegne nogle stativer af jern, som lysene kunne sidde permanent på, og dem har vi efterfølgende fået fremstillet ude på Hudevad Smedie. Selve udgiften til elregningen dækkes fortsat af et sponsorat fra Skjøts Transport. Det er flot!

Af øvrige aktiviteter, som Lokalrådet har deltaget i, kan vi nævne de halvårlige møder for nytilflyttere, som kommunen arrangerer, og hvor vi møder op og byder velkommen til de borgere, som flytter til vores by. Vi har også fortsat udleveret velkomstpakker til nytilflyttere, og der har været rigtig god gang i pakkerne i år. Det kan virkelig mærkes, at der er gang i byggeriet og nytilflytningen, og flere af de handlende har været large med at give gavekort og andet materiale til pakkerne, ligesom flere af byens foreninger har tilbudt prøvemedlemskaber eller fri entre til arrangementer og lignende, men vi vil meget gerne have endnu flere spændende ting i velkomstpakkerne, end der allerede er, så hermed en opfordring til at bidrage. Det er god reklame, og vi har indtryk af, at gavekort giver nye kunder i butikken og prøvemedlemskaber giver nye folk i foreningerne.

Så har vi naturligvis deltaget i Fynslands aktiviteter og i de egnsmøder, som der har været indbudt til, så vi også har kontakt med de andre lokalråd i vores område og kan holde øje med, om der er oplagte ting, som vi kan samarbejde om. Vi har også fornyligt deltaget i et kursus i landsbyledelse udbudt af Fynsland og kommunen i fællesskab.

Vi har også i samarbejde med kommunen og en enkelt lokal håndværker afholdt et energimøde her i foråret, hvor borgerne kunne få oplysninger om tilskudsordningerne på energiområdet.

To medlemmer af bestyrelsen har ligeledes deltaget i Polymerens styregruppemøder for at have fingeren på pulsen i forhold til alle de aktiviteter, der foregår der. Vi ser det fortsat som lokalrådets opgave, at bakke op om de forskellige nye lokale initiativer og at være med til at sikre, at hele byens perspektiv sikres. Vi er fortsat af den opfattelse, at det høje aktivitetsniveau, som Årslev-Sdr.Nærå borgerne altid lægger for dagen, skyldes det meget spraglede og aktive foreningsliv, som byen har, og at en af lokalrådets opgaver er at værne om denne mangfoldighed 

Lokalrådet har også nogle projekter i støbeskeen: Vi har netop barslet med en såkaldt 'Prøv Selv Pulje', hvor vi har besluttet at sætte nogle af pengene på kontoen ud til driftige borgere, unge som gamle, med sjove projekter som kan gavne byen eller ihvertfald flere personer. Beløbene kan være fra 500 kr op til 2.000 kr. og ansøgningen skal blot stiles direkte til Lokalrådet som herefter afgør hvorvidt, vi vurdererer, at det er et formål vi vil støtte. Det skal være nemt og ubureaukratisk, så aktiviteten hurtigt kan komme igang, og ansøgningerne kan derfor indsendes løbende og vil blive behandlet på det næstkommende bestyrelsesmøde.

Af andre ting i støbeskeen kan vi nævne, at vi har en ansøgning inde om at opstille nogle bænke og fitnessredskaber langs åstien samt at beklæde betonbænkene på Stationsvej med træ, så de ikke er så kolde at sidde på. Det må man ikke bare gøre uden at spørge, så der er planlagt en besigtigelsestur med en medarbejder fra planafdelingen her i april.

Og så er vi netop blevet inviteret til et samarbejdsmøde om udvikling af idéer til markedsføring af Tarup-Davinde naturområdet. Et godt initiativ, som vi håber at kunne finde kræfter til.

I bestyrelsen går vi endnu et nyt og spændende år i møde. Der vil forhåbentlig snart komme en politisk afgørelse på, hvad der skal ske på selve Polymeren, og så vil der være et stort fokus på byfornyelsesmidlerne og hele området omkring Polymeren. På sti- og trafikområdet kan vi imødese, at der vil ske ting og sager i byen både med den nye supercykelsti og anlægget af forbindelsesstien fra Møllehøjvej til åstien samt det nye kanaliseringsanlæg på Torpegårdsvej/Møllehøjvej, og at der vil komme en eller anden afklaring på det samlede vejnet og forslag til løsninger på de trafikale problemer, som følger af den øgede tilflytning til området. 

Det er vores håb, at kommunen vil inddrage og ikke mindst informere såvel lokalrådet og ikke mindst borgerne lidt bedre om det, som skal foregå, i året der kommer. Vi har ved flere lejligheder foreslået, at berørte borgere får informationer direkte i deres e-boks, når kommunen påtænker forandringer i de respektive områder.

Med de nye storkommuner er der ekstra brug for informationer i de respektive nærområder, hvis borgerne skal føle sig som en del af et aktivt demokrati. Som Lokalråd vil vi gerne være medspillere i denne proces, og være med til at løfte de borgernære dialoger i vores område, så godt vi kan, men vi har ikke det apparat, som det kommunale system har, og vi har fremfor alt ikke den legitimitet, som politikerne har, i og med at de er lovformeligt valgt og dermed er blevet tildelt en formel magt.

I bund og grund kan Lokalrådet ikke bestemme noget som helst. Vi kan lytte til borgerne i vores område og vi kan lytte til politikerne i vores byråd, og så kan vi forsøge at formidle informationerne i en gensidig dialog og præge debatten i den retning, vi som borgere kan blive enige om er bedst for byen som helhed. Denne proces kræver, at borgerne tager del og at politikerne informerer om og inddrager os i beslutningsprocesserne. 

På vores sidste årsmøde var der forslag fra salen om, at vi holdt åbne møder, så borgerne kunne deltage og give deres besyv med. Det har vi gjort, men vi har desværre kun haft besøg af een engageret borger, -og det var ikke forslagsstilleren... Vi vil fortsætte med disse åbne møder indimellem og håber naturligvis at flere borgere vil finde vej og deltage, og vi vil fortsætte med at informere via vores hjemmeside og vores facebookside og via www.årslev.info, og så håber vi på en engageret debat om de mange nye spændende tiltag, som vores by står overfor.

For at demokratiet kan virke, må vi tage del i beslutningsprocesserne, og derfor håber vi også, at nogle af de unge og nogle af de nytilflyttede har lyst til at gå ind i bestyrelsen eller måske til at bidrage i en engageret undergruppe med fokus på et bestemt interesseområde. Der er brug for alle gode kræfter i en by som vores, og det er et spændende arbejde at deltage i.