vedtægter

VEDTÆGTER FOR ÅRSLEV/SDR. NÆRÅ LOKALRÅD
(Vedtaget på et borgermøde den 5. september, 2006)

KAPITEL 1. LOKALRÅDETS NAVN, FORMÅL, FUNKTION OG ETABLERING

§ 1. Lokalrådets navn, status og hjemsted.
”Årslev/Sdr. Nærå Lokalråd” består af en repræsentativ gruppe for lokalsamfundet i Årslev og Sdr. Nærå sogne. Det være sig i form af fastboende borgere, foreninger, institutioner, mødesteder, virksomheder, menigheder m.m.

Stk. 2. Lokalrådet skal i sammensætning og funktion være uafhængig af partipolitiske hensyn.

Stk. 3. Lokalrådet har hjemsted på formandens adresse.

§ 2. Lokalrådets formål og funktion.
Lokalrådets formål er at varetage lokalsamfundets interesser, at fremme dets udvikling og at søge medindflydelse i anliggender, som vedrører lokalsamfundet i Årslev og Sdr. Nærå sogne.
Lokalrådets formål er endvidere at fremme det arbejde, der gennem samarbejde mellem lokalsamfundets interessenter, politikere og myndigheder gøres for at bevare og videreudvikle lokalsamfundet og dettes fysiske, kulturelle og demokratiske værdier.
Lokalrådet skal således være et koordinerende, formidlende og igangsættende led i lokalsamfundet, og det er Lokalrådets opgave at være opmærksom på, hvilke planer, initiativer og behov, der opstår i lokalsamfundet.

Stk. 2. Lokalrådet skal fungere som kontaktled til andre lokalråd, Faaborg-Midtfyn Kommune samt alle øvrige relevante myndigheder, organisationer m.v.

§ 3. Stemmeret og valgbarhed.
Stemmeberettiget og valgbar til Lokalrådet på det ordinære borgermøde er enhver borger bosiddende i Årslev/Sdr. Nærå sogne, som er myndig.

§ 4. Lokalrådets sammensætning og valgmåde.
Lokalrådet består af i alt syv (7) medlemmer. Fem (5) af medlemmerne vælges på et ordinært borgermøde, hvorimod de resterende to (2) medlemmer udpeges af foreninger og/eller institutioner i lokalområdet, jf. nærmere stk. 5.

Stk. 2. Formanden vælges på det ordinære borgermøde, ved direkte og personligt valg, for en 2-årig periode.

Stk. 3. Hvert år vælges på det ordinære borgermøde, ved direkte og personligt valg, to (2) medlemmer til Lokalrådet for en 2-årig periode. Eksklusive formanden.
Ved første valg til Lokalrådet vælges dog to (2) medlemmer med højest opnåede stemmetal for en 2-årig periode, medens de resterende tre (3) medlemmer er valgt for en 1-årig periode.

Stk. 4. Genvalg kan finde sted.

Stk. 5. Foreninger og/eller institutioner kan hver udpege et medlem til lokalrådet efter indbyrdes aftale. Kan der ikke opnås enighed om udpegningen af et medlem, afgøres udpegningen ved lodtrækning mellem de indstillede kandidater forestået af Lokalrådets formand. Udpegningen vil være gældende for en 1-årig periode.

Stk. 6. Såfremt et af lokalområderne, sognene Årslev og Sdr. Nærå, ikke måtte blive repræsenteret i Lokalrådet ved direkte valg, jf. nærmere stk. 2, 3 og 5, kan Lokalrådet efterfølgende ekstraordinært udpege et (1) medlem herfra, gældende for en 2-årig periode.

Stk. 7. Såfremt et medlem af Lokalrådet fraflytter Årslev/Sdr. Nærå sogne, udtræder medlemmet af Lokalrådet uden videre per fraflytningsdatoen.
Lokalrådsmedlemmer som måtte opnå valg til kommunalbestyrelsen, udtræder tilsvarende af Lokalrådet.
Lokalrådsmedlemmer kan i øvrigt efter eget ønske udtræde af Lokalrådet.

§ 5. Lokalrådets konstituering og mødevirksomhed.
Lokalrådet konstituerer sig senest enogtyve (21) dage efter det ordinære borgermøde med næstformand, sekretær, kasserer.
Formand, næstformand og kasserer udgør forretningsudvalget.

Stk. 2. Lokalrådet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.
Beslutninger træffes ved almindeligt flertal.
Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 3. Møder i Lokalrådet afholdes efter behov, dog mindst én gang hvert kvartal.
Møder indkaldes skriftligt af formanden med fjorten (14) dages varsel og med angivelse af dagsorden for mødet. Møder kan dog i særlige situationer indkaldes med kortere varsel.

Stk. 4. Møder skal indkaldes ved formanden, hvis mindst tre (3) af Lokalrådets medlemmer udtrykker skriftligt ønske om dette over for formanden med angivelse af en dagsorden for mødet.

Stk. 5. Lokalrådet fastsætter selv sin dagsorden.

Stk. 6. Sekretæren fører Lokalrådets beslutningsprotokol.


§ 6. Udvalg.
Lokalrådet kan nedsætte stående udvalg eller ad hoc-udvalg efter behov, der arbejder under ansvar over for Lokalrådet..

Stk. 2. Personer uden for lokalområdet kan, efter Lokalrådets beslutning herom, deltage som medlemmer af sådanne udvalg.

Stk. 3. Samtlige udvalg skal altid i sig have mindst et medlem af Lokalrådet, der er født formand for udvalget. Ad hoc-udvalg arbejder tilsvarende under ansvar over for Lokalrådet.

KAPITEL 2. ÅRS- OG BORGERMØDER.

§ 7. Der afholdes årligt et ordinært borgermøde i marts måned. Indkaldelse hertil sker med tre (3) ugers varsel ved annoncering i lokalpressen. Samtidig med indkaldelsen angives mødets dagsorden.

Det ordinære borgermøde skal som minimum have følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Det reviderede regnskab forelægges af kassereren til godkendelse.
4. Forslag til planer for det kommende år.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg af formand (hvert andet år).
7. Valg af lokalrådsmedlemmer i henhold til vedtægterne.
8. Valg af to (2) suppleanter.
9. Valg af to (2) interne revisorer og 1 revisorsuppleant.
10. Eventuelt.

Stk. 2. Enhver borger eller anden interessent, jfr. § 1, kan fremsætte forslag, som ønskes forhandlet på borgermødet. Forslag afgives skriftligt forsynet med forslagsstillerens underskrift til Lokalrådsformanden senest to (2) uger inden borgermødets afholdelse.

Stk. 3. Borgermødets beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal.

Stk. 4. Der kan ikke afgives stemme gennem fuldmagt.

Stk. 5. Lokalrådssekretæren fører borgermødets forhandlingsprotokol, som efterfølgende underskrives af Lokalrådsformanden og dirigenten.

Stk. 6. Ekstraordinært borgermøde kan indkaldes efter Lokalrådets beslutning herom.

Stk. 7. Ekstraordinært borgermøde skal indkaldes såfremt mindst halvtreds (50) borgere med deres underskrift og angivelse af mødets dagsorden udtrykker anmodning herom overfor Lokalrådsformanden. Denne indkalder herefter til ekstraordinært borgermøde senest fire (4) uger efter modtagelsen af anmodningen.

Stk. 8. Reglerne for ordinære borgermøder finder tilsvarende anvendelse ved ekstraordinære borgermøder


KAPITEL 3. LOKALRÅDETS ØKONOMI OG REGNSKAB.

§ 8. Lokalrådets virksomhed finansieres ved tilskud, frivillige bidrag samt eventuelle aktiviteter.

Stk. 2. Lokalrådets regnskab følger kalenderåret. Undtagelse herfra gælder dog rådets første regnskabsperiode.

Stk. 3. Kassereren udarbejder regnskabet, der efter godkendelse i Lokalrådet og foretaget revision, af kassereren forelægges på det ordinære borgermøde til godkendelse.

Stk. 4. Det reviderede regnskab skal foreligge til gennemsyn hos Lokalrådsformanden senest en (1) uge før det ordinære borgermøde.

KAPITEL 4. LOKALRÅDETS BEHANDLING AF FORSLAG OG ANSØGNINGER.

§ 9. Forslag og ansøgninger.
Enhver borger, forening, institution, mødested, virksomhed, menighed m.m. i Årslev og Sdr. Nærå sogne, jf. § 1, kan fremsætte forslag til behandling i Lokalrådet og ansøge om støtte til konkrete projekter.
Forslag afgives skriftligt og med forslagsstillerens underskrift til Lokalrådsformanden.

Stk. 2. Aktiviteter, der ansøges om støtte til, skal have til formål at styrke almennyttige formål i lokalområdet. Ansøgninger skal være skriftlige og være Lokalrådet v/formanden i hænde senest tre (3) måneder før behovet for midlerne er til stede.
Ansøgningen skal indeholde en fyldestgørende begrundelse for, hvorfor ansøgeren mener at være berettiget til at blive tildelt midler, inklusive ”det lokale aspekt” i aktiviteten. Ansøgningen skal vedlægges beskrivelse og budget for projektet.

Stk. 3. Ansøgninger om økonomisk støtte behandles på førstkommende ordinære lokalrådsmøde, og Lokalrådet kan vælge at efterkomme, afvise, eller udskyde afgørelse af ansøgningen.

Stk. 4. Lokalrådet kan også støtte projekter indebærende ansøgning om midler fra offentlige myndigheder, private fonde, virksomheder m.v., via sin anbefaling af projektet.


KAPITEL 5. TEGNING, VEDTÆGTSÆNDRINGER, HÆFTELSE OG OPLØSNING.

§ 10. Tegning.
Lokalrådet tegnes økonomisk ved formanden eller næstformanden i forening med kassereren.

§ 11. Vedtægtsændringer.
Ændring af vedtægterne kan kun ske i forbindelse med afholdelse af borgermøder. Forslag til vedtægtsændringer skal annonceres i lokalpressen senest fire (4) uger før et borgermødes afholdelse, og skal i øvrigt foreligge skriftligt til information på selve borgermødet.

Stk. 2. Vedtægtsændringer kræver at mindst to tredjedele (2/3) af de afgivne stemmer går ind for vedtægtsændringen.

§ 12. Hæftelse.
Lokalrådet hæfter kun for sine forpligtelser med den Lokalrådet til enhver tid tilhørende formue.

Stk. 2. Der påhviler ikke Lokalrådets medlemmer eller borgerne i øvrigt nogen personlig og/eller solidarisk hæftelse for Lokalrådets forpligtelser.

§ 13. Opløsning af lokalrådet.
Opløsning af Lokalrådet kan kun ske, hvis det besluttes på to efter hinanden følgende borgermøder.

Stk. 2. Disse møder skal indkaldes med to (2) måneders mellemrum.

Stk. 3. Ved beslutning om opløsning af Lokalrådet skal der forinden træffes beslutning om Lokalrådets anvendelse af Lokalrådets eventuelle formue.
Herunder skal det tilsikres, at formuen anvendes til almennyttige formål, der kommer lokalsamfundets borgere i Årslev/Sdr. Nærå sogne til gode.