Beretning 2014

Årslev - Sdr. Nærå Lokalråd

Beretning for 2015

 

Årets første store begivenhed var den festlige åbning af Stationsvej. Vi havde slået os sammen med hele gruppen bag Store Legedag og derfor blev den officielle åbning samtidig en markering af, hvad denne by kan, når vi samler kræfterne og går sammen om store arrangementer. Aldrig har så mange børn og voksne leget så meget i gaderne og spist så mange kager. Det var virkelig et flot arrangement og vi anslår, at over 1000 mennesker deltog i dagens løb.

 

Åbningen af Stationsvej var også kulminationen på et langt og intenst samarbejde med kommunens vejingeniør omkring hele Stationsvejs ombygning. Et forløb, som har været præget af mange forhindringer og slagsmål mellem FFV og kommune, men hvor vi stort set har følt os godt informeret og taget med på råd fra kommunal side, og det var derfor trist at vejingeniør Jørgen Karl Jørgensen pludseligt afgik ved døden ganske kort før åbningen, da han i hele forløbet har været vores centrale kontaktperson. Vi er først nu ved at have fået etableret et nyt samarbejde med den vejingeniør, som har taget over efter Jørgen Karl Jørgensen, og det er planen, at vi fremover skal mødes kvartalsvis til gensidige informationsmøder, så vi igen kan være på forkant og øve borgerindflydelse på de kommunale planer omkring trafik- og byplanudviklingen.

 

2015 var også året, hvor vi endelig langt om længe modtog de 40.000, som vi året forinden havde ansøgt om til lege- og motionsredskaberne ved Åstien. Det har været en langstrakt og bureaukratisk affære at få pengene hjem, og vores konklusion er desværre nok, at vi aldrig mere skal søge penge i LAG, da det simpelthen kræver alt for meget arbejde at tilfredsstille det bureaukratiske regnskabsaflægningssystem i Bruxelles. De 20.000 som vi havde ansøgt om fra Landdistriktspuljen til samme projekt, var længe forinden blevet udbetalt, og det forløb har været helt anderledes smertefrit, så det har vi lært af til fremtidige fondsansøgninger.

 

I foråret 2015 gik vi sammen med Udviklingsgruppen fra Hallen ind i det spirende arbejde omkring Polymeren, og to personer fra lokalrådet, Elsebeth Bjerregaard og undertegnede gik efterfølgende ind i Styrepruppen for Polymeren. Det har været og er et spændende projekt at være med i, og vi har med rod i Lokalrådet forsøgt at gøre projektet så bredt som muligt, og advokeret for, at så mange grupper i byen som muligt får mulighed for at blive inddraget og deltage, så det virkelig kan blive det brede folkelige projekt, som alle kan forbinde sig med. For os har det været vigtigt at understrege, at Polymeren gerne skal opleves som noget ekstra til hele byen, ikke som en konkurrent til det eksisterende. Vores holdning er, at denne by er, hvad den er, i kraft af de mange velfungerende fællesskaber, og disse fællesskaber skal fortsat bestå, -de er kernen i byens liv, men Polymeren er en unik mulighed for at helt nye fællesskaber kan opstå på tværs af de eksisterende, og at vi som samlet by kan lave store og spektakulære arrangementer ved netop ind imellem at gå sammen, og det giver rammerne på polymeren mulighed for. Åbningsarrangementet i oktober måned var et glimrende eksempel på dette. Her gik mange forskellige grupper ind og bidrog til at lave et helt fantastisk arrangement, og Husmandsstedet her gik for eksempel ind og stod for en Halloweenfest på Polymeren, der sagde spar to, og som samlede mange hundrede mennesker til en helt særlig oplevelse. Det vil vi gerne som Lokalråd bakke op om, fordi vi synes det gavner hele vores by.

 

Af øvrige aktiviteter, som vi har deltaget i i årets løb, kan vi nævne det årlige møde med Lokalsamfunds- og planudvalget. Her møder politikerne op og mødes med borgerne, og det er muligt at debattere de ting, der optager sindene i de forskellige områder. Vi var værter for mødet, som foregik her på Husmandsstedet og der var en god dialog om de emner, som borgerne ønskede at diskutere.

 

Vi har naturligvis også deltaget i Fynslands egnsmøder, hvor politikerne ligeledes har deltaget, og hvor der er blevet orienteret om forskellige kommunale tiltag, og hvor et af emnerne bl.a. var de meget omdiskuterede borgerbudgetter. En diskussion, som stadig pågår, og som vi i vores Lokalråd ikke har nogen entydig holdning til. Vi har valgt ikke at lægge store kræfter i at komme i betragtning, men har naturligvis bakket op om de forskellige lokale initiativer, som er kommet fra privatpersoner i området ved at være behjælpelige med at udsende information i de netværk, som vi har adgang til.

 

Vi har også ansøgt den pulje, der er afsat til opgradering af byernes gadekær, og er med i rækken af gadekær, som kommer i betragtning. Det gælder såvidt vides gadekæret i Ore og gadekæret på Åvej. Der er p.t. ingen dato for, hvornår arbejdet påbegyndes, men det skulle være ganske vist, at vi kommer i betragtning.

 

Vi har deltaget i møder omkring projektet 'Stafet for livet' som med Friskolen som primusmotor forsøger at samle interesserede borgere til at bevare Årslev Sdr.Nærå som værtsby for stafetten mod Kræft. Et arbejde, som kræver mange dedikerede frivillige, men som også vil sætte byen på landkortet.

 

Og så har vi kæmpet en sand kamp for at holde liv i julelysene langs Stationsvej. Der har været konstante strømproblemer og sikringerne er gået igen og igen uden at nogen har kunnet finde årsagen. Det har kostet Lokalrådet adskillige kroner og arbejdstimer, og det er et problem, som skal løses i det kommende år, da det ikke er gangbart at gå endnu en december i møde på denne måde. Vi skal ligeledes have løst problemet med opsætning og nedtagning af lyskæderne, da dette, såfremt vi ikke får frivillige nok til at løse det, vil påføre Lokalrådet en udgift, der er større end den samlede årsindtægt, og det er jo simpelthen ikke holdbart. Så meld jer gerne under fanerne, hvis nogen af jer kan hjælpe med dette!

 

Vi har ligeledes presset på for at få opgraderet åstien til en 'rigtig' cykelsti med asfalt og lys, med det argument, at godt nok er Stationsvej blevet en flot vej, men den er på ingen måde blevet mere cyklistvenlig, da den jo som bekent ikke er blevet bredere, og det er og bliver en farlig skolevej for byens mange børn. Det arbejde ser nu ud til at bære frugt, da anlægsarbejdet formentlig går igang her i løbet af foråret. I første omgang kommer der asfalt på strækningen fra Kirkevej til Møllegårdsvej. Vi har presset på for at videreføre helt til Bøgehøjvej, da vi mener, at udkørslen ved Møllegårdsvej er farlig, men hvor det lander, ved vi endnu ikke. Vi har ligeledes presset på for at sammenkoble åstien med det nybyggede område ved Møllehøjvej, for at sikre børnene en sikker skolevej, men det har hidtil ligget lidt tungere med dette, så her vil vi fortsat presse på, da vi mener det er en mærkesag for Lokalrådet at sikre gode og sikre færdselsmuligheder for skolebørn og cyklister i det hele taget.

 

Lokalrådet har også forsøgt at bakke op om det lokale initiativ, som en gruppe af lokale håndværkere har taget med henblik på at bygge en bro over åen ned ved Hyde Park. Et arbejde, som forhåbentlig kommer igang her i foråret, og som vi vil bakke op om økonomisk, hvis det bliver nødvendigt, og også et initiativ, som vi som Lokalråd værdsætter i meget høj grad. Det er da intet mindre end storslået, at en gruppe lokale på denne måde byder ind med et uegennyttigt projekt, som ene og alene har til formål at gøre byen til et bedre, smukkere og sjovere sted at bo!

 

 

Igennem hele året har vi modtaget forskellige borgerhenvendelser, som vi har forsøgt at besvare eller bringe videre i det kommunale system. Som eksempler kan nævnes henvendelser vedrørende støjgener fra bumpene på Stationsvej, høj hastighed på Overvejen efter at chikanerne er blevet fjernet, spørgsmål vedr. arbejdet på Svendborgvej og endelig har en stor gruppe af borgere henvendt sig vedrørende lukningen af Hestehavevej. Det er nok den sag, der har fyldt mest i lokalrådets arbejde de sidste par måneder, og hvis man skal sige noget positivt om den sag, så kan man da sige, at den har fået Lokalrådet på landkortet, og mange har fået øjnene op for, at der overhovedet er noget, der hedder Lokalråd. Det har været en svær og vanskelig sag for Lokalrådet, idet vi i første omgang ikke reagerede på den medelelse om lukningen, som kommunen udsendte. Dels opfattede vi det på det tidspunkt som en del af en allerede vedtaget lokalplan, dels syntes vi, det var svært at gå op imod en gruppe borgere på Hestehavevej, som havde samlet underskrifter ind. Det skulle vise sig at være en fejl.

 

Da lukningen blev en realitet, rejste der sig nemlig en storm af protester, og en gruppe borgere indsamlede på 14 dage godt og vel 200 underskrifter i protest mod bommen. Da underskrifterne tilsyneladende ingen indtryk gjorde på det politiske system, henvendte en gruppe borgere sig til Lokalrådet og bad os om at gå ind i sagen. Vi besluttede at gå ind i sagen ud fra devisen, at hvis så mange var så utilfredse med lukningen, så måtte der være noget galt med beslutningen, eller med måden, beslutningen var blevet taget på.

 

Det har vist sig at være en kompliceret og vanskelig sag, hvor mange følelser har været i spil, og hvor bølgerne har gået højt både i pressen og på det stormøde, som Lokalrådet indbød til her i februar, og hvor 115 mennesker deltog til en animeret og følelsesladet debat. Det har vist sig at være meget svært at få politikerne i tale, og vi har som Lokalråd ind imellem følt os i klemme, fordi vi, når det kommer til stykket, mærker hvor lidt indflydelse, vi i virkeligheden har. Det kan godt være, at lokalrådene er sat i verden som dialogpartner for det kommunale system, men i sidste ende er og bliver det politikerne, der bestemmer præmisserne for dialogen. I skrivende stund må vi dog også give politikerne den cadeau, at de har sagt ja til at genforhandle sagen, såfremt vi i samarbejde med de mange berørte borgere kan fremkomme med et brugbart kompromisforslag. Det arbejde har vi påtaget os, og det arbejder vi lige nu på højtryk med.

 

Endelig skal det nævnes, at vi har deltaget i kommunens halvårlige møde for nytilflyttere, og vi har uddelt mellem 15 og 20 velkomstpakker til nytilflyttere i årets løb. Vi har fået forskellige lokale erhvervsdrivende og foreninger til at sponsorere små gaver, og så har vi suppleret med forskelligt informationsmateriale fra området. Folk afhenter selv pakken, så vi har på den måde også mulighed for at hilse på nytilflytterne og byde dem velkommen til byen. Alle er meget glade for pakkerne og skulle I høre om nogen, der gerne vil bidrage med gaver eller andet spændende, hører vi gerne fra jer. Jo mere der er i pakken, jo mere spændende er det for tilflytterne.

 

Til slut er det tid til lidt selvransagelse: Vi er i Lokalrådet ikke tilfredse med den måde, vi har formået at formidle vores aktiviteter. Vi har simpelthen ikke været dygtige nok til at få formidlet vores aktiviteter f.eks. via vores hjemmeside, og det er kun takket være Malene, bestyrelsens absolut yngste medlem, at vi overhovedet er kommet på Facebook. Vi må erkende, at mange af os i bestyrelsen tilhører en generation, som ikke er helt fortrolige med de sociale medier, endsige opdatering af hjemmesider og lignende, og at vi derfor ikke har udnyttet disse muligheder i tilstrækkelig grad. Vi har også haft en ambition om at udsende nyhedsbreve med jævne mellemrum, en ambition som vi heller ikke har kunnet opfylde. Vi må erkende, at vi er en bestyrelse bestående af frivilllige, og at vores evner og kræfter ikke har stået mål med alt det, vi egentlig gerne ville.

 

Samtidig synes vi heller ikke, at vi har ligget på den lade side, men vi har løbende måttet prioritere at bruge vores kræfter der, hvor vi syntes de gjorde mest gavn, og det har hidtil ikke været vores indtryk, at ret mange overhovedet vidste, at vi havde en hjemmeside. Efter Hestehavevejssagen er der på nogen måder kommet mere spotlight på Lokalrådets arbejde, og det bliver derfor mere nødvendigt fremover at opgradere den formidlingsmæssige side af Lokalrådets arbejde.

 

Med disse ord vil jeg slutte beretningen, -der venter mange spændende opgaver for den fremtidige bestyrelse, og i år er vi ydermere i den heldige situation, at vi faktisk har lidt penge på kontoen, så der bliver også mulighed for at byde ind med forslag til hvilke fælles projekter til glæde for byen, pengene skal bruges til.